Natječaj za dodjelu financijskih potpora projektima organizacija SDFŽ-a za 2019. godinu

Temeljem članka 20. Statuta SDFŽ-a, Predsjedništvo SDFŽ-a raspisuje:

NATJEČAJ

za dodjelu financijskih potpora projektima
županijskih, gradskih, otočnih ili općinskih organizacija SDFŽ-a za 2019.

I. Županijske, gradske, otočne i/ili općinske organizacije SDFŽ-a SDP-a Hrvatske, sukladno ovom natječaju, mogu se natjecati za dodjelu financijskih potpora za projekt/projekte koji promiču Strateške prioritete SDFŽ-a SDP-a Hrvatske i Programske smjernice Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a 2018.-2022.

II. Za dodjelu financijskih potpora prema ovom Natječaju mogu se natjecati županijske, gradske, otočne i/ili općinske organizacije SDFŽ-a, pojedinačno ili udružene.

III. Projekti županijskih, gradskih, otočnih ili općinskih organizacija razvrstavaju se prema područjima ovisno o ciljevima koji se projektom postići:

 1. Rad i ekonomija,
 2. Socijalna politika i ljudska prava,
 3. Odgoj, obrazovanje i kultura,
 4. Zdravstvo,
 5. Politika i odlučivanje,
 6. Unapređenje kvalitete života ruralnih područja.

IV. Projekti za koje se traži financijska potpora vrednuju se. Kriteriji prema kojima se vrednuju su:

 1. Razdoblje provedbe projekta,
 2. Mjesto provedbe projekta,
 3. Područje provođenja projekta i njegov utjecaj na općinsku/gradsku, županijsku i/ili državnu razinu,
 4. Osnovni cilj provedbe projekta i ciljana skupina,
 5. Predviđeni način informiranja o projektu,
 6. Partnerstvo prijavitelja s drugim dionicima,
 1. Predviđeni učinak projekta i dugoročna održivost,
 2. Planirane aktivnosti projekta,
 3. Predviđeno financiranje projekta.

V. Financijsku potporu ne mogu ostvariti:

 1. Organizacije koje na natječaj dostave više od tri različita projekta,
 2. Projekti koji sadrže vjerske aktivnosti,
 3. Projekti koji su pretežito humanitarnog karaktera,
 4. Projekti koji se odnose na redovne aktivnosti  općinske, gradske, otočne i/ili županijske organizacije (održavanje sjednica Predsjedništva, izvještajne, tematske i/ili izborne skupštine općinske, gradske, otočne i/ili županijske organizacije, što podrazumijeva i putne troškove, telefonske račune, račune za ugostiteljske usluge i slično),
 5. Projekti koji se odnose na obilježavanje uobičajenih datuma predviđenih Programima rada općinskih, gradskih, otočnih i/ili županijskih organizacija,
 6. Projekti koji se isključivo odnose na investicijska ulaganja, izgradnju ili adaptaciju objekata ili kupnju opreme. Ako je kupnja opreme nužna za provedbu projekta, ta se oprema mora evidentirati kao vlasništvo lokalne organizacije SDFŽ-a SDP-a te se mora znati tko je zadužuje.
 7. Projekti koji se odnose isključivo na političku edukaciju namijenjenu članicama SDFŽ-a ili SDP-a.

VI. Predsjedništvo SDFŽ-a SDP-a Hrvatske, prema utvrđenim će kriterijima, provjeriti i procijeniti pristigle projekte te odobriti visinu potpore.

VII. Ukupan fond financijskih potpora koje će biti podijeljene prema rezultatima ovog natječaja je 25.000,00 kuna. Količina financijskih potpora nije ograničena. Potpore će biti isplaćivane isključivo na način direktnog plaćanja bezgotovinskih računa za ostvarivanje projekta naslovljenih na SDP Hrvatske, (Natječaj za projekte SDFŽ-a), Iblerov trg 9, 10 000 Zagreb, dostavljenih predsjednici SDFŽ-a, jednokratno ili višekratno dok ne bude iscrpljen iznos odobrene financijske potpore.

VIII. Prijave se šalju na propisanim obrascima u privitku ovog natječaja, ispunjene isključivo u digitalnom obliku, na elektroničku adresu SDFŽ-a SDP-a: sdfzhrvatske@gmail.com.

OBRAZAC PRIJAVE PROJEKATA_2019

IX. Organizacije čiji projekti budu odabrani i koje će koristiti financijsku potporu iz ovog natječaja, dužne su projekt započeti odmah po odobrenju financijske potpore. Završna izvješća na predviđenom obrascu dostavljaju se isključivo putem elektroničke pošte sdfzhrvatske@gmail.com, najkasnije do 1. studenog 2019. Originalni računi za utrošena sredstva moraju se OBAVEZNO dostaviti do 1. studenog 2019.

X. Organizacije koje se ne budu pridržavale rokova, neće se moći natjecati za financiranje u idućoj godini.

XI. Natječaj će biti dostavljen svim predsjednicama gradskih, općinskih, otočnih i/ili županijskih organizacija elektroničkom poštom. Rok za prijavu projekata je do 27. travnja 2019. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici SDFŽ-a SDP-a Hrvatske: forumzena.sdp.hr najkasnije 6. svibnja 2019.

Maja Sporiš, v.r.

Predsjednica SDFŽ Hrvatske