Normalno, žena ima pravo na izbor

Pozivajući se na

Programske smjernice Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a 2018. – 2022., usvojene na 2. sjednici Glavnog odbora SDFŽ-a SDP-a, održanoj 16. ožujka 2019. godine,

Zaključke sjednice Glavnog odbora SDFŽ-a, usvojene 12. svibnja 2018. godine,

Konvenciju Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, koje je Republika Hrvatska članica od 1992. godine

Zaključno mišljenje Odbora Ujedinjenih naroda za praćenje provedbe Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, doneseno 2015. godine

Rezoluciju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe 1607: Pristup sigurnom i legalnom pobačaju u Europi, donesenu 2008. godine

Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece (NN 614/78 i 88/09)

članice 18. Izvještajno-tematske skupštine Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Hrvatske

ističu kako je pravo na prekid trudnoće na zahtjev žene temeljno ljudsko pravo, te kao takvo nikoga ne ograničava, ne ugrožava ničije slobode i nikoga ne diskriminira, te zbog konzumacije toga prava ni jedna žena ne smije biti stigmatizirana,

naglašavaju kako se pronatalitetna politika mora temeljiti na podizanju standarda življenja, a ne na religijskim, svjetonazorskim i ideološkim tendencijama,

podsjećaju na činjenicu da je medicinski zahvat prekida trudnoće na zahtjev žene u Republici Hrvatskoj zakonski reguliran već više od četiri desetljeća kao zahvat koji mora biti dostupan, informiran i izveden u sigurnim uvjetima za pacijenticu, te da predstavlja temeljno ljudsko pravo definirano legalnim međunarodnim pravnim instrumentima,

izražavaju zabrinutost zbog vrlo učestalog odbijanja izvođenja zahvata prekida trudnoće od strane liječnika specijalista ginekologije pozivanjem na tzv. „priziv savjesti“, čime se izigrava ostvarivanje ovoga prava, a ženama otežava ili onemogućava pristup legalnom pobačaju,

ukazuju na nisku razinu obrazovanja mladih u pogledu reproduktivnih i seksualnih prava i odsustvo sustavne i stalne edukacije utemeljene na suvremenim znanstvenim, medicinskim postignućima, kao i na izrazito nisku prevalenciju upotrebe kontracepcije u Hrvatskoj; navedeno zahtijeva nužne izmjene obrazovnih kurikula i međusektorsku suradnju obrazovnog i zdravstvenog sustava,

zahtijevaju žurno donošenje zakona koji će pitanje pobačaja regulirati na način da isti bude legalan, siguran, besplatan, informiran i geografski dostupan, te koji će kontracepciju regulirati besplatnom i dostupnom, na način kako to od Republike Hrvatske traži i UN-ov Odbor za praćenje provedbe Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena.

 

U Zagrebu, 23. studenoga 2019.

18. Izvještajno-tematska skupština Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Hrvatske