Zaključci okruglog stola održanog povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

  1. SDP i SDFŽ najoštrije osuđuju sve oblike nasilja, posebice rodno utemeljenog nasilja i žali što ih se pre često olako tolerira u hrvatskom društvu. SDP i SDFŽ smatraju da svaki oblik nasilja nad ženama i nasilja u obitelji predstavlja brutalan oblik diskriminacije i kršenja ljudskih i temeljnih prava i kao takvo predstavlja teško kazneno djelo koje mora podlijegati kazni.
  2. SDP i SDFŽ svojim politikama zagovaraju uspostavu preventivnih  programa i edukativnih kampanja s ciljem senzibiliziranja i postizanja društva nulte stope tolerancije na nasilje.
  3. SDP i SDFŽ podržavaju izmjene kaznenog zakonodavstva na način da se briše kvalifikacija „spolnog odnosa bez pristanka“, a kazna za kazneno djelo silovanja utvrđuje u visini od 3 do 10 godina zatvora.
  4. Imajući u vidu značaj Konvencije VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (u daljnjem tekstu: Istanbulske konvencije), kao najsveobuhvatnijeg pravnog okvira za borbu protiv nasilja nad ženama, na čiju provedbu se Republika Hrvatska obvezala ratifikacijom, SDP i SDFŽ pozivaju Vladu Republike Hrvatske da u Državnom proračunu RH za 2020. godinu osigura dostatna sredstva za provedbu Konvencije, na način da rashodi budu grupirani na jednom mjestu i specificirani.
  5. SDP i SDFŽ pozivaju Vladu RH da osigura stalno i sustavno financiranje postojećih skloništa za žene žrtve nasilja i u njima osigura dovoljan broj smještajnih kapaciteta, posebno imajući u vidu smještajne kapacitete za žene žrtve seksualnog nasilja. Potrebno je osigurati sustavno i dostatno financiranje savjetovališta, bez obzira da li pripadaju skloništima ili su samostalna bez skloništa. Potrebno je osigurati stalno i sustavno financiranje postojećeg Centra za žrtve seksualnog nasilja na način da može osigurati pružanje što većeg broja usluga na području cijele Republike Hrvatske te da postojeći Centar za žrtve seksualnog nasilja postane referentni centar za edukaciju i osposobljavanje kadrova koji će se u svom radu susretati sa žrtvama seksualnog nasilja.
  6. SDP i SDFŽ pozivaju Vladu RH da putem nadležnih tijela osigura financiranje specijaliziranih usluga potpore žrtvama seksualnog nasilja koje pruža autonomna ženska organizacija, kao standard rada sa žrtvama seksualnog nasilja.
  7. SDP i SDFŽ pozivaju Vladu RH na financiranje i provedbu kampanja koje će imati za cilj osvješćivanje javnosti o problemu seksualnog nasilja, te poticati žrtve na prijavu seksualnog nasilja, kao i financiranje i provedbu edukativnih kampanja koje će imati za cilj prepoznavanje seksualnog uznemiravanja i seksizma.
  8. Imajući u vidu ulogu Ministarstva pravosuđa u provedbi Istanbulske konvencije, SDP i SDFŽ smatraju da je nužno uložiti dodatne napore u unaprjeđenju tehničkih uvjeta sudova kako bi se unaprijedio sustav svjedočenja, a u skladu s odredbama Istanbulske konvencije. Također, SDP i SDFŽ pozivaju Ministarstvo pravosuđa da financira provedbu psihosocijalnog tretmana počinitelja radi smanjenja stope recidiva, kao i da se u svrhu osiguranja pravne pomoći žrtvama nasilja, osiguraju dodatna sredstva za odvjetničku i pravnu pomoć žrtvama koje će imati pravo koristiti o trošku proračuna
  9. SDP i SDFŽ smatraju da su za postizanje pune rodne ravnopravnosti odgovorni svi pojedinci u društvu i da ona zahtijeva aktivan doprinos i žena i muškaraca i poziva Vladu RH da žurno pokrene edukativne kampanje usmjerene na muškarce i  posebno mlađe generacije u cilju postupnog sprječavanja i iskorjenjivanja svih oblika rodno uvjetovanog nasilja te promicanja ili osnaživanja žena